Skip to main content
Til toppen

Alminnelige betingelser for VideoUtstyr Norge AS (heretter kalt VideoUtstyr):

1. TILBUD
Skriftlig tilbud gjelder i 14 dager fra tilbudets dato, dersom annet ikke er avtalt. Selger er ikke bundet av muntlig tilbud/ avtale før disse er bekreftet skriftlig.

2. PRIS/ BETALINGSVILKÅR
Kunder uten kreditt vil motta varene i oppkrav hvis ikke annet er avtalt. Prisene er basert på våre leverandørers nåværende priser, de gjeldende toll satser, avgifter og valutakurser. Det taes forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse. Dersom det har forekommet skrive-eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger og/eller Selgers partnere, i annonser o.l. eller nettbutikken som er større en 10% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen ble oppdaget.
Prisene forutsetter at den tilbudte ”pakken” leveres komplett. Dersom komponentdeler av tilbudet tas ut vil prisene således kunne bli endret.
Kunder med avtalt kreditt må påregne forsinkelsesrenter (med rentesats i henhold til  forskrift om forsinkelsesrentesatsen) ved for sen betaling. Vi forbeholder oss salgspant i varene i henhold til pantelovens § 3-14, til § 3-22, til hovedstol med eventuelle renter er betalt.

3. LEVERING
Alle forsendelser leveres EXW lager. Dersom hele bestillingen etter kjøpers ønske skal leveres oppdelt
enten i tid eller til forskjellige adresser kan selger påregne gebyr.

4. LEVERINGSTID
Hvis ikke annet er avtalt, gjelder leveringstiden fra den tid bestillingen er notert hos selger, eller fra den
dato eventuell skriftlig ordrebekreftelse er sendt. Den oppgitte leveringstiden er basert på opplysninger fra våre leverandører. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for følger av forsinkelser. Forsinket leveringstid gir alene ikke rett til annullasjon.

5. FORSIKRING
Alle forsendelser skjer for kundens regning og risiko med mindre selgere er skriftlig anmodet om å
forsikre varene helt for kjøpers regning. Forsikring for transport og lagring belastes kjøper om varen skal sendes. Prisen er 0,45% av varebeløpet.

6. GARANTI OG REKLAMASJONSRETT
Normal garantitid på profesjonelt utstyr er 1 år fra kjøpsdato. Konsumentutstyr til næringsbruk har 6
mnd. garanti. Skoler og andre institusjoner regnes også som næringsdrivende i denne sammenheng.
Noen produkter/produsenter tilbyr utvidet garanti, eller utvidet garanti mot betaling. For forbrukerkjøp
gjelder Lov om forbrukerkjøp (kjøpsloven), ellers gjelder Lov om kjøp. Reklamasjonstiden er 12mnd
fra vår fakturadato.

Garantien dekker material- og produksjonsfeil på det leverte produkt og er beregnet til gratis reparasjon og utskifting av deler på selgers hovedverksted i den ordinære arbeidstid. Fraktutlegg, spedisjon og andre kostnader i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden.
Ønskes garantireparasjoner utført hos kunden, belastes reise, diett og eventuelt opphold etter regning.
I tillegg til garantien kan kunden tegne egen service og vedlikeholdsavtale.
Garantiansvar bortfaller hvis:
a) Det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke
b) Betalingsforpliktelser ikke oppfylles.
c) Varene er skadet som følge av ukyndig behandling eller andre ekstreme forhold.
d) Kunden kjøper brukt eller demo utstyr.
Garantien omfatter ikke normal slitasje som følge av normal bruk.
Manko/reklamasjon på leveransen må skje innen 8 dager fra mottak av varene.

7. BRUKERSTØTTE
I en service og vedlikeholdsavtale inngår også en brukerstøtteavtale. Da kan kunde ringe til oss å få
veiledning, feilsøkingshjelp, tips og råd m.m.

8. KJØPEAVTALE OG ANSVAR
Bindende kjøpeavtale er inngått når vi har bekreftet kundens ordre. Avtalen kan bare endres med vårt
skriftlige samtykke. Ved eventuell retur av produkt som ikke skyldes feil ved varen eller feil fra
selgerens side, vil selger beregne et returgebyr på 15% av produktets pris. Retur av varer kan kun skje
etter skriftlig avtale med selger.
Selgeren fraskriver seg ethvert ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli
forvoldt på grunn av feil eller mangler ved leverte varer, dersom det ikke kan påvises at selgeren har
vist uaktsomhet. Ansvaret vil under enhver omstendighet være begrenset oppad til varens
kostnad. Selger er ikke ansvarlig for konsekvensskader oppstått ved bruk av solgte
produkter/ varer.

Min side